آدم هــــا موجوداتـــی هســــتند که،

بــــرای نزدیکــــــ ـــ شدنشــــون،

باید ازشــــون دوریـــــ کـــرد…

[ شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۴ ] [ 16:41 ] [ هـمـا ] [ ]